Alla organisationer är beroende av sina ledares förmåga för att skapa livskraftiga verksamheter. En viktig del av ledarskapet handlar om att bidra till sina organisationers resurser. 

Att vara chef och ledare innebär bland annat att vara en god förebild för sina medarbetare. Som chef har du ett extra stort ansvar att ge genomtänkt och välformulerad feedback, som också bör vara situationsanpassad. 

Önskade beteenden hos en chef/ledare:

Kommunikativ – vara tydlig med mål, förväntningar och organisationens vision.

Stödjande – stödja till utveckling och tro på andras inneboende möjligheter.

Uppskattande – vara snabb med uppskattande feedback när någon gör ett bra arbete eller utvecklas i rätt riktning.

Modig – våga ge konstruktiv utvecklande feedback när någon inte lever upp till förväntningarna, gör fel eller inte når satta mål. Våga ge mandat och delegera.

Helhetssyn – upprätthålla en övergripande kunskap om verksamheten.

Från mina erfarenheter av att jobba i alla typer av organisationer med: workshops i feedback, ledarskapsutveckling, grupputveckling, förändringsarbete och konflikthantering har jag skapat mig en bra bild av vad ett gott ledarskap är och även vad ett gott medarbetarskap är.

Att vara chef och ledare är att kombinera två roller. Chefskap är en position och ledarskap är en relation. Ledarskap kräver följarskap. Om ingen följer en ledare är man ingen ledare.

Ps .Även som medarbetare eller i roller utanför arbetet kan du utveckla ditt självledarskap och ta ledarskap i stunden även för ditt liv. Även om du inte använder ledarskap lika ofta som i en chefsroll är ledarskap något alla har att vinna på att utveckla denna förmåga.