FAQ

Här samlar vi frågor och svar om feedback och samarbete

 

Varför pratar ni om feedback i stället för att använda ordet återkoppling? 

Vi använder båda uttrycken i samma betydelse. Att Feedbackakademin heter just så är för att ordet feedback symboliserar inte bara att något kommer tillbaka, en återkoppling, utan också att återkopplingen är något som ger näring (to feed – att utfodra). Det ger ordet ensärskilt positiv laddning som vi tycker passande symboliserar budskapet att feedback är en gåva.

 

Vad är psykologisk trygghet och hur vet vi om vi har det i gruppen eller inte?

Psykologisk trygghet avgör gruppens framgång

Psykologisk trygghet, ett begrepp myntat av forskaren Amy Edmonson vid Harvard Business School, är den faktor som mest påverkar hur en grupp lär, trivs och presterar tillsammans. En grupp med stor trygghet känner sig bekväma att vara sig själva, säga vad de tycker och vara öppna med sina misstag eftersom de litar på att samtliga i grunden uppskattar och vill varandra väl. 

Grupper med låg psykologisk trygghet

Motsatsen är ett team där rädslan för att göra eller säga fel styr oss. Beteenden som att förlöjliga eller ignorera vad andra säger, leta efter syndabockar och döma ut den som gjort fel skapar rädsla. I en sådan omgivning är det tryggast att sköta sig själv och strunta i andra. Att göra ”som vi alltid har gjort” i stället för att ta risken att pröva något nytt. Och att dölja sina misstag. Resultatet blir att vi står stilla utan att utvecklas. Det är inte bekvämt att vara i ett sådant team eftersom det inte känns trygght Här kan du göra ett snabbtest för att få en känsla för den psykologiska tryggheten i din grupp. 

 

Vad är personlig genomslagskraft? Jag har aldrig hört uttrycket.

Personlig genomslagskraft är en kombination av karisma och pondus. Det handlar om att du när du presenterar ett budskap använder dina egna personliga redskap, din energi, din kroppsspråk och din röst, på ett sätt som förmedlar förtroende samtidigt som det är magnetiskt. När du lär dig att göra det och att hitta just din “samtalsenergi” när du står framför en grupp blir det svårt att låta bli att lyssna på dig. Samtidigt blir presentationssituationen något som skapar mer energi även hos dig i stället för att framkalla prestationsångest. Det är engagerande att lyssna på någon som har genomslagskraft, oavsett vad de pratar om. Personlig genomslagskraft är något som alla kan utveckla. Shalini, som driver Feedbackakademin, har sedan mer än 15 år utvecklat ett mycket effektivt koncept för att på bara två dagar hjälpa människor att transformera sin genomslagskraft i presentationssammanhang. Läs mer här

Jag tycker organisationskultur är ett luddigt ord. Vad innebär det egentligen och vad är kopplingen till feedback?

Vår organisationskultur är summan av hur vi gör saker hos oss

Det finns många sätt att definiera organisationskultur men i grunden handlar det om ”hur vi gör saker här” och varför. Hur vi är mot varandra och i grunden hur vi för alla de samtal som bygger relationerna som i sin tur utgör en stor del av kulturen. Med en positiv kultur där vi gör och säger saker för att bidra är det roligt att gå till jobbet och motiverande att göra sitt allra bästa. 

Rädsla styr i en bedömningskultur

Är vi mer rädda för att misslyckas än vad vi är angelägna om att leverera bästa möjliga resultat? Säger vi ofta ”så har vi aldrig gjort här” som ett argument till att vi inte ska testa ett nytt förslag? 

I en bedömningskultur är vi rädda för att göra fel, därför blir vi passiva och undviker risker. Vi vaktar revir och delar inte gärna med oss av kunskap. När något går fel letar vi syndabockar. Den som gör ett fel får äta upp det. Det finns en misstro mot andra som gör att vi döljer saker, samt letar fel och dolda motiv i det de säger till oss. I en sådan omgivning står vi stilla. Lojaliteten mot verksamheten är låg, vi gör vad vi måste men helst inte mer. 

I en utvecklingskultur är öppenhet och välvilja i centrum

Det motsatta är en utvecklingskultur där öppenhet, välvilja och en önskan att utvecklas står i centrum. Vi har tydliga, motiverande mål som vi alla, oavsett roll, ser hur vi bidrar till. Vi bryr oss om varandra. Vi är inriktade på lärande oavsett om det handlar om att hantera misstag eller lösa problem. Vårt fokus är att se och uppskatta andra. För alla dessa goda syften är kommunikation vårt främsta arbetsverktyg.

Med fokus på utveckling blir vi engagerade och kreativa

I en sådan kultur trivs människor i. Alla framgångsfaktorer för en lyckad organisation påverkas, från medarbetarengagemang till kundnöjdhet, produktivitet, frånvaro, personalomsättning och innovation.   

En feedbackkultur är en del av en utvecklingskultur

Hur vi delar med oss av synpunkter, hur vi ger uppskattning och hur vi förhåller oss till vårt eget lärande är en nödvändig del av en utvecklingskultur. En feedbackkultur är en del av, en följd av och en bidragande orsak till en utvecklingskultur.


Vad är en feedbackkultur och är det något vi bör satsa på? Hur gör vi?

Lärande och utveckling är fokus i en feedbackkkultur

I en sådan kultur använder vi återkoppling för trygghet, lärande och utveckling. Vi ger tydlig, ärlig, användbar och relevant feedback ofta och av välvilja mellan chefer och medarbetare, i båda riktningarna. Vi tar emot feedback konstruktivt och ber ofta om andras synpunkter på det vi gör. Det har en rad effekter som lyfter oss både som enskilda och organisationer i stort.

När vi vill varandra väl blir feedback mycket enklare

Vi vågar säga vår mening när vi har synpunkter. Vi vågar ta ansvar för vår utveckling genom att be om feedback eftersom vi litar på att andra vill oss väl. När vi får återkoppling letar vi efter det vi kan ha nytta av i den i stället för att försöka hitta motargument. Vi slösar med uppskattning och vet att vår viktigaste roll är att hjälpa andra att bli medvetna om sin kapacitet, sina styrkor och sina unika bidrag.

Här kan du läsa mer om hur ni gör för att bygga feedbackkultur.

 

Vad är ”fixed” respektive ”growth” mindset?

Forskaren Carol Dweck vid Stanfords universitet myntade begreppen ”fixed mindset” respektive ”growth mindset” och har visat på hur de här skillnaderna i synsätt påverkar både våra prestationer, hur vi fungerar med andra och vår upplevelse av olika situationer.

Ditt mindset påverkar hur du hanterar feedback

En av de faktorer som kommer att vara mest avgörande både för att ni lyckas bygga en feedbackkultur och för hur det är för människor att hantera feedback är varje persons förhållningssätt till sina egen och andras förmåga till utveckling. 

Det är stor skillnad på hur det känns att få ett förbättringsförslag om jag har ett synsätt som är mer statiskt, “Jag är som jag är och kan inte göra så mycket åt det”, eller mer utvecklingsbenäget och inriktat på ett ständigt lärande, “Jag vill och kan utvecklas när det gäller det mesta”. I det ena fallet blir återkopplingen ett hot mot min självbild, i det andra en tänkbar hjälp i min utveckling. Det statiska förhållningssättet gör att vi lätt går i försvar. Lär mer om mindset här och få tips här. 

 

Det pratas mycket om medarbetarengagemang, varför är det så viktigt?

Vad är medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang handlar om kopplingen och attityden medarbetare har till verksamheten. Känner vi som medarbetare starka band och en positiv attityd, är vi trygga i teamet och med ledningen, ser vi det vi gör som meningsfullt och har en klar bild av hur det är kopplat till verksamhetens syfte? När vi svarar ja på frågorna är engagemanget högt.

Engagemang påverkar allt från personalomsättning till lönsamhet

Den intensiva forskningen om kopplingen mellan engagemang och viktiga framgångsfaktorer för organisationer, visar tydligt att svaren på de frågorna är avgörande för allt som betyder något i en verksamhet. Engagemangsnivån har stark koppling till frånvaro, trivsel och personalomsättning och påverkar i stor utsträckning såväl lönsamhet och produktivitet, patientsäkerhet och risken för arbetsplatsolyckor. Ja, till och med hur mycket svinn vi har går att koppla till engagemangsnivån.

Engagemang är en outnyttjad resurs

Mot den bakgrunden är det mycket oroande att tre av fyra anställda, globalt sett, antingen inte är engagerade på jobbet eller är aktivt oengagerade. Det finns alltså en enorm outnyttjad potential när det gäller att höja engagemanget på våra arbetsplatser. Här hittar du en checklista för engagemang.

Frågor om att anlita oss  

 Vad är fördelen med att anlita just Feedbackakademin? 

Feedbackakademin var först i Sverige med feedbackföreläsningar och workshops. Vid det här laget har vi samlat på oss en enorm erfarenhet. Vi vet också vad det är som gör att många feedbacksatsningar blir inspirerande “tomtebloss” som inte leder till varaktig förändring i verksamheten. Med utgångspunkt från det har vi tagit fram ett upplägg som ger möjligheter för dig som kund att välja om du främst söker en energiboost till ert event eller ett upplägg som ger er de resurser och det stöd ni behöver för att förändra hur ni gör och säger saker i praktiken. Shalini Persson, som håller merparten av våra föreläsningar, utbildar även talare i att öka sin personliga genomslagskraft. För dig som kund innebär det att du kan vara trygg i att deltagarna kommer att bli maximalt inspirerade och vara engagerade från start till avslut – oavsett om det handlar om en inspirationsföreläsning eller en hel utbildningsdag. Vi vänder oss till kunder som inte är ute efter att checka av rutan “feedbackföreläsning” i programmet, utan vill genomföra en insats som “WOW:ar” deltagarna, ger verktygen som behövs för att direkt börja använda feedback på nytt sätt tillsammans med motivationen att börja göra det direkt. Vill du ha en skräddarsydd utbildningslösning för just era behov där fokus är att ta reda på vad just ni behöver och anpassa upplägget så att deltagarna känner igen sig i allt från exempel till övningsuppgifter, då är Feedbackakademin helt rätt val.

Vad är skillnaden på feedbackföreläsning/workshop och utbildning i feedback för medarbetare? 

Feedbackföreläsning och workshop utförs på plats hos er eller via videolänk. Föreläsningens längd anpassas efter era önskemål men kan vara allt från en kortare inspirationsföreläsning på 30 minuter till flera korta föreläsningar som en del av en workshop. Efter insatsen är deltagarna inspirerade. De är plötsligt nyfikna på att få feedback och är tryggare i att framföra sina åsikter. Men vad händer sedan?

Hur vi pratar och är med varandra handlar om vanor och känslor och sådant tar tid att förändra. För att åstadkomma förändring krävs för det första att ledningen beslutar att satsa på det och sedan skapar det utrymme som krävs för det. Därefter behöver människorna i verksamheten få tillfälle att prata om viktiga frågor, tillsammans identifiera vad man behöver arbeta med och varför, reflektera enskilt och få tillfälle att i egen takt ta in användbar kunskap och omsätta den i arbetsvardagen. Vad ni som verksamhet gör efter utbildning är det som avgör om ni kommer att skapa en varaktig förändring i hur ni gör saker och är mot varandra.

Utbildningen i feedback för medarbetare har tagits fram för att vara ett stöd som hjälper er att utveckla hur ni använder feedback i vardagen.  Medarbetarutbildningen arbetar ni med dels som grupp genom diskussioner och övningar och dels enskilt i form av en engagerande onlineutbildning. Ni kan beställa medarbetarutbildningen separat utan att samtidigt boka in föreläsning/workshop men vi rekommenderar att ni kombinerar den med någon form av utbildningsinsats eftersom det ger en energiboost och väcker stort intresse för ämnet.

Medarbetarutbildningen i feedback/samarbete finns i nuläget i två versioner, en variant utformad ör vårdföretag (SÄBO) och en för övriga verksamheter. 

Varför finns det inte möjlighet att köpa utbildningar t.ex. föreläsning/workshop direkt här på sidan?

Vi vänder oss till kunder som vill ha en föreläsning eller annan utbildningsinsats som lämnar avtryck och ger de resultat som verksamheten behöver. Av den anledningen skräddarsyr vi upplägg för varje verksamhets behov. Vi är också angelägna om att vi ska vara rätt för just er. Vi vill att ni ska lyckas så vi följer upp och ger råd och tips för ert fortsatta arbete (självklart endast om ni önskar en sådan uppföljning). Det är viktigt för oss med en personlig kontakt där vi tillsammans kommer fram till vad ni behöver och om vi är rätt match. Vill du direkt boka en utbildning utan anpassning till din verksamhet så är vi inte det självklara valet. Om du däremot söker ett verksamhetsanpassat upplägg med fokus på resultat – och med hög nivå på personlig service  – så finns alla förutsättningar för att vi ska kunna skapa nytta tillsammans. Hör gärna av dig.