Medarbetar-engagemang

Varför är engagemang på arbetsplatsen så viktigt?

Medarbetarengagemang handlar om kopplingen och attityden medarbetare har till verksamheten. Känner vi som medarbetare starka band och en positiv attityd, är vi trygga i teamet och med ledningen, ser vi det vi gör som meningsfullt och har en klar bild av hur det är kopplat till verksamhetens syfte? När vi svarar ja på frågorna är engagemanget högt.

Engagemang påverkar allt
-från personal omsättning till lönsamhet

Den intensiva forskningen om kopplingen mellan engagemang och viktiga framgångsfaktorer för organisationer, visar tydligt att svaren på de frågorna är avgörande för allt som betyder något i en verksamhet. Engagemangsnivån har stark koppling till frånvaro, trivsel och personalomsättning och påverkar i stor utsträckning såväl lönsamhet och produktivitet, patientsäkerhet och risken för arbetsplatsolyckor. Ja, till och med hur mycket svinn vi har går att koppla till engagemangsnivån.

Engagemang är en outnyttjad resurs

Mot den bakgrunden är det mycket oroande att tre av fyra anställda, globalt sett, antingen inte är engagerade på jobbet eller är aktivt oengagerade. Det finns alltså en enorm outnyttjad potential när det gäller att höja engagemanget på våra arbetsplatser. Här nedanför hittar du en checklista för att skapa engagemang.

Checklista – det här skapar engagemang

Här följer en lista över vad vi behöver för att vara engagerade. 
 • Tydliga förväntningar
 • Användning av styrkor
 • Feedback som bygger tillit och utvecklar
 • Mening
 • Utveckling
 • Gemenskap
Feedback är viktigt för högt engagemang Hur vi pratar med och återkopplar till varandra är kopplat till gruppens trygghet och engagemang. Vi vet av erfarenhet att det går att ge engagemanget en rejäl boost genom att jobba med det. Studier visar samma sak, t.ex. att chefer genom att satsa på uppskattande feedback fått resultat i form av ett tredubblat engagemang i teamet, samtidigt som förtroendet för dem som ledare ökat. Den utvecklingen har skett på mycket kort tid.  Genomgång av checklistan Gå igenom förklaringarna till checklistan (nedan) och fundera över vilka punkter som ni i er grupp kan behöva jobba med. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss LÄNK om du vill ha rådgivning om hur ni kan använda feedback för att öka medarbetarengagemanget. 
 1. Tydliga förväntningar
Jag vet vad som förväntas av mig och jag har det jag behöver för att kunna göra det. 
 1. Användning av styrkor
Jag får möjlighet att göra det som jag är bra på.
 1. Feedback 
Jag får meningsfull bekräftelse på att det jag bidrar med uppskattas och är viktigt. När jag bidrar till teamet och verksamheten vet jag att det kommer att uppmärksammas och att (särskilt) min chef värderar det jag gör. Den återkoppling jag får från min chef om utveckling är tydlig, handlar om sådant som är möjligt för mig att förändra och är användbar, d.v.s. ger mig stöd i hur jag kan göra för att utvecklas.  Någon i min närhet är engagerad i mig, stöttar mig i hur jag kan utvecklas, påminner mig om mina styrkor och att det jag gör är betydelsefullt. Jag får meningsfull feedback minst varje vecka. 
 1. Respekt och tillit
Jag upplever att mina synpunkter blir lyssnade till och räknas i teamet Jag upplever att jag bemöts med respekt av min omgivning Min chef eller någon annan på arbetsplatsen verkar bry sig om mig som människa. Jag kan lita på att de jag arbetar med gör det de tagit på sig.  Jag kan lita på att verksamheten jag jobbar för lever upp till det vi lovar våra kunder  
 1. Mening
Det är tydligt för mig hur det jag gör är en del av att uppnå verksamhetens syfte. 
 1. Utvecklingsmöjligheter
Jag har möjlighet att utvecklas i min roll samt som människa.  
 1. Gemenskap
Jag har någon på arbetsplatsen som jag ser som en vän.