Kort om Gestalt

Gestaltteori används både av organisationskonsulter (som t.ex Feedback Akademin) och av terapeuter. Gestalt utvecklades av Fritz och Laura Pearls på 1930-talet. Gestaltteorin har sin grund i psykoanalysen, zenbuddhismen, existentialismen, Wilhelm Reichs kroppsterapi och gestaltpsykologin. Gestaltteorin understryker betydelsen av att vara i nuet och att individen behöver medvetandegöras om sig själv och sitt beteende. Gestaltteorin menar att ett ökat medvetande i sig leder till förändring. 

Gestaltteori bygger på en humanistisk, existentiell och holistisk syn. ”Gestalt” betyder på tyska helhet, hel form eller figur. Vi strävar efter att skapa och förstå helheter. Något som är oavslutat är inte ”helt” och det gör att man kommer i obalans och läcker energi. När man betraktar en detalj (figur/gestalt) behöver man också vara medvetna om bakgrunden för att sa detaljen i sitt sammanhang. Gestaltpsykologerna som forskade på kognition och perception menar att vi människor försöker skapa meningsfulla helheter med så lite energiåtgång som möjligt.

Gestaltteorin är erfarenhetsbaserad och processorienterad och ställer dialogen, det som sker och upplevs här och nu i centrum. Genom att se möjligheterna och öka medvetenheten om det som är, ens historia och hur den påverkar samt begränsar i nuet, är det lättare att uppnå önskade förändringar. I Gestaltteorin pratar man om kontaktstilar som beskriver kvalitet på kontakten i en dialog. Se ett exempel från boken ”Profesionell Feedback – Medvetna Mötens Magi” hur olika kontaktstilar kan aktiveras hos mottagaren av feedback.

Enligt det gestaltiska synsättet kan individer och grupper fullt förstås endast när de ses som en del av ett fält, en kontext, en omgivning. I fältteorin tittar man på krafter och motkrafter, till exempel mellan dem som vill bevara det som är och de som vill ha förändring. I en grupp kan man ställa frågor som vad och vem som påverkar vem? Enligt fältteorin samskapar vi fältet och därmed varandra i varje stund. Systemteorin visar system och dess gränser. Varje system verkar i sitt sammanhang och söker sin balans. För att förstå ett system man arbetar med, behöver man åtminstone gå upp och ner en nivå i systemet. För att till exempel förstå en grupp behöver man veta lite om den organisation som gruppen ingår i, liksom de subgrupper som gruppen har.

Gestaltteori som 2013 används av organisationskonsulter, processledare och även terapeuter har rötter bland annat från psykoanalysen, existentialism, fenomenologin, fältteori, Bubers dialogfilosofi, holism, zen-buddism och även Gestaltpsykologin. Det finns många öppna kurser i ledarskap och ledarskap genom personlig utveckling. Många av dessa ledare/lärare har en Gestaltutbildning!

Nyckelord i Gestalt är:

Helhet – Avslut – Figur/Grund

Kontakt – Här & Nu – Dialog

Medvetenhet – Ansvar – Motstånd

I Gestalt handlar det om att undersöka och utforska motstånd som visar sig här och nu hellre än att gå in i kamp (vilket bara ökar motståndet).

Läs mer om Gestaltteorins rötter och dess historia

Är du intresserad av Gestalt Akademin i Skandinaviens kurser kan du läsa utbudet 2015 här

Vill du utbilda dig till coach och är samtidigt intresserad av Gestalt? Då rekommenderar vi Utbilda dig till diplomerad coach enligt ICF standards med ett Gestaltiskt förhållningssätt i fokus.”

Är du intresserad av personlig utveckling och få verktyg i arbets- och privatlivet  är en coach med Gestaltteori något vi kan rekommendera. Vill du gå ännu djupare i din resa i livet kan 10 samtal med en Gestaltterapeut vara en fantastiskt lösning oavsett var du bor – sök på Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Under senare åren har det gjorts en del forskning på gestalt som metodik inom organisationer och det finns ett antal doktorsavhandlingar där Gestaltteori är en av hörnstenarna.

Gestalt är en teori, en metodik, en uppsättning verktyg och ett förhållningssätt. Ett exempel på verktyg är ”Den tomma stolen” där man sätter en signifikant person (kan även vara en själv) och har en dialog där man bland annat kan uttrycka känslor.

Litteraturtips om du vill fördjupa dig i Gestaltteori

ps.

Jag skulle vilja påstå att de flesta människorna skulle ha stor nytta av och utvecklas genom att gå till en Gestaltterapeut ett par eller säg 10 gånger. Man kan prata om stort och smått och få perspektiv på sitt liv, sina val och sina utmaningar. Här kan du leta efter en lämplig terapeut nära dig: http://www.gestaltterapeuterna.se

Try it you may like it!