Kontaktstilar

 Nedan är en lite djupare beskrivning av hur en mottagare av feedback kan reagera utifrån kontaktstilar i Gestaltteori.

Projektion

Att lägga ut det man hör på någon annan. Mottagaren kan även projicera sin reaktion på feedback på någon annan.

Tänk på att det du säger om den andre också kan stämma på dig. Det kallas för att man projicerar sig på någon annan. ”Jag märker att du är upprörd över omorganisationen!”. Det är troligtvis enklare att se att någon är upprörd, om man är det själv.

Utifrån uttrycket ”genom sig själv känner man andra” har jag formulerat följande uttryck: ”Man lära känna sig själv bättre när man blir medveten om att man projicerar på andra”. Även om det är projektivt ska det inte hindra dig från att ge feedback. Du bör fråga dig om det du säger om den andre även kan stämma på dig. Har du en egenskap som du inte är så stolt över, är det lätt att projicera den på någon annan och att reta upp sig på den andre.

När det finns vanmakt och låg tillit i ett system, kan det kännas förlösande att utse en syndabock att projicera på. Lättnaden är dock kortvarig. Ett sådant beteende är knappast till gagn för verksamheten.

Som ledare får man ovanligt många projektioner på sig i sin yrkesroll. Är du ledare och en dag ska skriva dina memoarer är ett tips till titel: ”Mitt liv som projektionsduk”.

Introjekt

Att ta det som sägs som en sanning utan att fundera på eller ifrågasätta om det stämmer: ”Sväljer utan att tugga.”

En människa som är omvärldsstyrd kan lätt introjicera (svälja) det andra säger som sanning. På en anställningsintervju kan en sådan person säga: ”Hur jag är som person? Det ska du inte fråga mig om, utan mina vänner!”.

Om du vet att någon introjicerar starkt – var sparsam med att ge feedback som kan uppfattas som kritik, alternativt var behjälplig och fråga aktivt vad mottagaren tänker om din feedback. Detta ger mottagaren en möjlighet att reflektera över feedbacken och undvika att introjicera oreflekterat.

Konfluens

Att inte ta personligt ansvar för den feedback man får utan hänvisa det till gruppen. Alternativt hålla med feedbackgivaren utan att fundera på om det stämmer.

En människa som är konfluent har svårt att berätta hur det är för henne i mötet med den andre då hon ser allt som ett stort vi. I många kulturer med ett kollektivt fokus är detta ett önskvärt/naturligt förhållningssätt och inte något negativt.

Retroflektion

Att bli tyst, sluten och bearbeta det som sades inom sig själv. Det kan också leda till att man blir tyst och straffar sig själv. Alternativt tar hand om sig själv i tysthet.

Ger du feedback till någon som är retroflektiv kommer du få svårt att se hur det tas emot då mottagaren lätt sluter sig inom sig själv. En retroflektiv person ger inte feedback till andra utan behåller sin upplevelse för sig själv. Uttrycket ”tystnad är makt” stämmer i det här fallet om du är bekymrad eller nyfiken på vad den tyste tycker om feedbacken.

Deflektion

Tar inte in något från omgivningen. Att slå ifrån sig, förkasta, skämta bort, byta ämne, inte låtsas höra och så vidare: ”Äh, det är ju bara sunt förnuft!” eller: ”Så gjorde jag inte!”.

När någon förkastar feedback, utan att ha funderat över vad det egentligen är givaren säger, eller om det ligger något i det givaren säger – kallas det för att mottagaren deflekterar.

Om mottagaren däremot lyssnar och reflekterar över det givaren säger och sedan förkastar det av olika anledningar är det inte deflektion (snarare medveten deflektion). Det kan vara så att mot- tagaren kommer fram till att det inte handlar om henne utan enbart om givaren.

Ett uttryck, som håller på att förlora sitt värde för att det ofta missbrukas är: ”Jag hör vad du säger och jag tar det till mig”. Det är rimligt att svara så om man verkligen har lyssnat och man verkligen reflekterar över det man hörde. Tyvärr används det uttrycket ofta när man i själva verket menar: ”Jag har inte hört vad du säger och jag tänker inte ta det till mig”. Om någon svarar dig: ”Jag hör vad du säger och jag tar det till mig” och du ändå får en känsla av att mottagaren inte har hört eller tagit det till sig, kan du helt enkelt fråga: ”Vad är det du har hört och vad tänker du om det?”

Det kan hända att konsulter som kommer in i en organisation visar på något som vissa känner är obekvämt att höra. Istället för att ta ägarskap, vilket också medför ansvar, över det som är och behöver förändras, kan man projicera sin egen oförmåga och bristande tillit på konsulterna. Man deflekterar det som är och svartmålar konsulterna som flummiga eller oprofessionella. Nackdelen med det är att man troligtvis kör vidare i samma gamla hjulspår och det sker ingen utveckling.

Egotism

Att inte ens vara intresserad av vad den som ger feedback har att säga.

Egotism innebär att personen har ett stort ego och tycker att han är mer värd än andra. ”Förälskad” i sig själv men har ingen känsla för andra. Egotism är motsatsen till att vara omvärldsstyrd, med tillägget att personen inte värnar om sina relationer till andra: ”Jag bryr mig inte det minsta om vad du har att säga. Din feedback är lika ointressant som en flugas surr i en hunds öron.”