Samarbetsutbildning
för SÄBO/vårdföretag

Lös samarbetsproblem och utmanande konflikter på på särskilda boenden (SÄBO) i kommunal, regional eller privat regi - handledd grupputveckling resulterar i en plan och kombineras med ett fortsatt upplägg för internutbildning.  

Varför är utbildningen viktig?

På många SÄBO/vårdföretag tar samarbetsproblem mycket tid, energi och flyttar fokus från verksamhetens syfte. Det skapar en ond cirkel av vantrivsel, personalomsättning och avvikelser. Problemet förvärras om ingenting görs.

Vad får ni med er?

Den här utbildningen ger er det ni behöver för att transformera er samtalsmiljö och ert sätt att samarbeta, så ni kan trivas tillsammans och lägga fullt fokus på dem ni finns för. 

Anpassad utbildning
– för er verksamhet

Med hjälp av en heldagsinsats för gruppen följd av internutbildning både för gruppen och den enskilde löser ni samarbetsproblem och skapar ett fungerande samtalsklimat. 

Utbildningens upplägg

Handledd grupputveckling

Under en heldag ledd av erfaren UGL-handledare får ni hjälp att identifiera samarbetsproblem och ta fram en plan för att lösa dem. Insatsen följs upp kontinuerligt och utvärderas efter 3-6 månader.

Internutbildning

Efter den handledda insatsen arbetar ni internt med feedback och samarbete genom en medarbetarutbildning.

Medarbetarutbildningen består av ett arbetsmaterial för gruppen (korta filmer samt frågor/situationer från SÄBO att diskutera) och en onlineutbildning i feedback som varje medarbetare gör enskilt.

Utbildningen är praktisk inriktad och kopplar till hur kunskaperna kan användas i arbetsvardagen.

Anpassa utbildningen
till er verksamhet

De begrepp och situationer som används i utbildningen är hämtade från SÄBO. Om ni önskar kan ni få utbildningen ytterligare anpassad efter er verksamhet.

Medarbetar-utbildningens olika avsnitt

Feedback – varför?

Det första avsnittet om feedback förklarar vad feedback är och varför det är så viktigt för oss (vårt blinda fönster), samt visar varför det är så svårt att höra feedback rätt.

Ger förståelse för hur vi alla kan ha enorm nytta av att bli bättre på att ta emot feedback och ger vägledning om hur vi konkret gör det.

Har fokus på faktorer som är viktiga för ett fungerande samarbete, exempelvis vilken inställning vi har till olikheter, hur vi hanterar konflikter och om vi vågar be om feedback.

Medföljande bonus

När ni beställer medarbetarutbildningen under januari/februari får ni med ett extra utbildningsavsnitt (film och arbetsbok) om varje medarbetares betydelse för kulturen på arbetsplatsen. Här finns ett klipp om skillnaden mellan bedömningskultur och utvecklingskultur.

Våra vanligaste frågor & svar om
utbildningen i feebback för vårdföretag

Varför har ni en särskilt utbildningen för vårdföretag?

Vi jobbar ofta mot vården, med feedback för läkare och annan vårdpersonal. Orsaken till att vi tagit fram en särskild medarbetarutbildning för vårdföretag är att många SÄBO har en särskilt utmanande situation när det gäller kommunikation och samarbete. En hel del organisationer brottas med samarbetsproblem, en hög frånvaro och lågt medarbetarengagemang. Många gånger är det svårt att samla hela personalen för planerad utbildning.

De onlineutbildningar som finns är inte alltid så engagerande och tar inte sikte på det som är vårt specialområde, att med feedback som redskap bygga en kultur som lyfter människor.

Vi har tagit fram en utbildning fokuserad på att ge verktyg som kan användas för att vända den negativa trenden med bristande engagemang och samarbetsproblem som många vårdföretag brottas med.

Utbildningen är helt anpassad för branschen med exempel och situationer som de som jobbar inom SÄBO kan relatera till. När deltagarna känner igen sig i utmaningar de regelbundet möter ökar engagemanget och motivationen för att träna. Allt innehåll i utbildningen har utformats för att vara relevant och användbart för just vårdföretag.

Utbildningen utgår liksom vår andra medarbetarutbildning från åtta utbildningsfilmer på 10-15 minuter. Till varje avsnitt hör en digital arbetsbok med åtta diskussionfrågor för gruppen att reflektera kring. Dessutom finns det 5-10 övriga övningar som hör till respektive avsnitt, t.ex. värderingsövningar eller rollspel. Dessa kan användas för att diskutera och träna på utmanande situationer som deltagarna möter i verksamheten.

En engagerande onlineutbildning som deltagarna går igenom enskilt är den andra delen av utbildningen. I den behöver deltagarna använda kunskaperna de får och ta ställning till bästa sättet att lösa olika situationer på.

Fler utbildningar för din verksamhet