Stefan Gunnarsson bedriver ett projekt i forskning kring feedback.

Forskningsfrågan är :

“How can feedback be used to accelerate the development of a multi-cultural work group, using a gestalt perspective?”

Forskningen är inspirerad av Aktionsforskning och interaktiv forskning, där en grupp genomgår en förändring i och med att gruppen lär sig om kulturella skillnader, grupputvecklingsteorier och feedback. Gruppen får använda dessa teorier på sin egen grupp och med dessa erfarenheter blir gruppdeltagarna medforskare och skapar teorier om: Hur kan feedback användas för att utveckla multikulturella arbetsgrupper i olika grupputvecklingfaser

Grupputvecklingsteorier, teorier om hur individer med olika kulturella bakgrunder samverkar belyses utifrån ett gestaltperspektiv.

I forskningen har jag arbetat fram en mer heltäckande definition av feedback genom litteraturstudier se hur andra har definierat feedback och lagt till det som saknats ur mitt ändamål.

Definition av feedback

Vad för olika typer av multikulturella grupper finns det? Klicka här om du vill veta mer.

feedback-forskning_med-2

Hur påverkar olika kulturella värderingsdimensioner hur man använder feedback i en arbetsgrupp/projekt?

Kulturella värderingsdimensioner kan vara maktdistans, kollektivt/individuellt fokus, mästerskap/harmoni fokus m.m.

Hur kan feedback användas och var bör undvikas i de olika grupputvecklingsfaserna?

Vi  använder Susan Wheelans Integrerade Grupputvecklingsmodell (även kallad för GDQ) som bland annat bygger på Tuckmans modell – Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning).

Anledningen till att vi valde Wheelans modell och att Stefan Gunnarsson även har certifierat sig i verktyget GDQ (Group Development Questionnaire), är att Wheelans modell bygger på gedigen forskning. GDQ är ett verktyg för att ta reda på i vilken fas en grupp befinner sig i och erbjuder utifrån detta en effektiv metod för att utveckla och effekti- visera team, arbets- och ledningsgrupper.

Wheelan beskriver fyra mognadsfaser i en grupps utveckling. En grupp anses förenklat vara i den fas där den har sitt huvudfokus.

De fyra faserna är:

1 – Tillhörighet & Trygghet

2 – Opposition & Konflikt

3 – Tillit & struktur

4 – Arbete & Produktivitet

(när vi arbetar med konflikthantering är det oftast med grupper som befinner sig i fas 2…)